Verksamhetspolicy

Miljö och Hållbar Utveckling

Brave Operations AB ska följa gällande miljölagstiftning, regler, krav, normer och ständigt sträva efter att minimera sin negativa inverkan på miljön och främja hållbar utveckling. Vi uppmanar våra medarbetare att vara medvetna om miljöfrågor och att spela en viktig roll i att minska företagets miljöpåverkan. Vid inköp beaktar vi miljökonsekvenserna och strävar efter att välja miljömässigt hållbara alternativ, exempelvis från ISO 14001-certifierade företag. Vi genomför regelbundna utvärderingar och revisioner för att säkerställa att våra åtgärder är relevanta och effektiva.

Kvalitet och Kundtillfredsställelse

Vår målsättning är att leverera tekniska tjänster och lösningar av högsta kvalitet som överträffar våra kunders förväntningar. Vi är dedikerade till att förstå och möta våra kunders behov och arbetar kontinuerligt med att förbättra våra tjänster för att bättre motsvara deras förväntningar. Samarbete och nyskapande är centrala värden i företaget. Vi investerar i medarbetarnas tekniska kompetens genom kontinuerlig utbildning och vidareutbildning.

Informationssäkerhet

Brave Operations AB strävar efter att säkerställa skyddet av information och dess integritet genom att implementera ett effektivt informationssäkerhetsledningssystem enligt ISO 27001-standarden. Ledningen ansvarar för att fastställa, genomföra och övervaka informationssäkerhetspolicy och processer. Vi identifierar, utvärderar och hanterar risker kopplade till informationssäkerhet. Information klassificeras och säkerhetsåtgärder implementeras baserat på dess betydelse och känslighet. Åtkomstkontroll är avgörande, och vi rapporterar, hanterar och löser incidenter som rör informationssäkerhet. Vi följer upp och utvärderar regelbundet vår informationssäkerhetspolicy och processer för att säkerställa deras relevans och effektivitet. All personal har nödvändig kunskap för att efterleva informationssäkerhetspolicyn och relaterade rutiner.